Μηχανογραφικό Ελλήνων Εξωτερικού

Εφαρμογή Υποψηφίων Ελλήνων Εξωτερικού - Αρχική Σελίδα

Καλώς ήλθατε στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Ελλήνων του εξωτερικού 2019

Από την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 έως και την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, οι υποψήφιοι Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό τους Δελτίο (Μ.Δ.) στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι υποψήφιοι/ες πριν τη συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής και του Μηχανογραφικού Δελτίου οφείλουν να έχουν μελετήσει τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό για το έτος 2019» που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς επίσης και στον σύνδεσμο «Χρήσιμες Πληροφορίες», στο μενού της παρούσας εφαρμογής, προκειμένου να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις της κατηγορίας τους και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν στις γραμματείες των σχολών ή στα τμήματα εισαγωγής τους.

Εάν μετά την εισαγωγή, κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.

Για τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό για το έτος 2019» παρακαλούμε πατήστε το σύνδεσμο «Χρήσιμες Πληροφορίες» στο μενού της εφαρμογής.

Ο/Η υποψήφιος/α οφείλει να μελετήσει διεξοδικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου και να ακολουθήσει πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη συμπλήρωσή τους. Θα πρέπει επομένως να επισκέπτεται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams-expatriate.it.minedu.gov.gr, να μελετά το μηχανογραφικό δελτίο και σε πρώτο στάδιο να κάνει κάποιες επιλογές (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ), εφόσον δεν είναι ακόμη σίγουρος/η για τις προτιμήσεις του/της. Στη συνέχεια, θα μπορεί να τροποποιεί (εφόσον το επιθυμεί) το προσωρινό Μ.Δ. ή και να προχωρήσει τελικά στην οριστική υποβολή (ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ). Με την ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ το μηχανογραφικό δελτίο αποκτά πλέον αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει ο/η υποψήφιος/α να εκτυπώσει το οριστικοποιημένο Μ.Δ. ή /και να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του/της. Τη διαδικασία της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ μπορεί να την κάνει όσες φορές θέλει μέχρι να καταλήξει στην οριστική απόφασή του/της. Μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ όμως, η οποία πρέπει να γίνει μέσα στην προβλεπόμενη προαναφερθείσα προθεσμία, ο/η υποψήφιος/α δεν μπορεί να αλλάξει το Μ.Δ.

Για τον λόγο αυτό, πριν την οριστική ηλεκτρονική υποβολή και αποστολή των σχετικών εντύπων του/της, πρέπει να ελέγξει ότι τα στοιχεία και οι επιλογές του/της καταχωρίστηκαν και εκτυπώθηκαν ορθά.

Να σημειωθεί ότι δυνατότητα τροποποίησης δεν υπάρχει μετά την ταχυδρομική αποστολή ενώ έγκυρο θεωρείται το Μ.Δ. κάθε υποψηφίου/ας που φέρει την υπογραφή του/της και έχει σταλεί ταχυδρομικά εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν στις εξετάσεις και στη διαδικασία επιλογής.

Ο/Η υποψήφιος/α αφού συμπληρώσει προσεκτικά στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας τα στοιχεία που αφορούν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο, θα πρέπει να τα εκτυπώσει σε δύο (2) αντίγραφα, να τα επανελέγξει και να τα υπογράψει σε όλες τις σελίδες. Ο/Η ίδιος/α κρατά το ένα αντίγραφο.

Ο/Η υποψήφιος/α εκτυπώνει σε δύο (2) αντίγραφα και την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εμφανίζεται στη Σύνοψη - Ανασκόπηση, και τα υπογράφει. Ένα (1) από τα δύο αντίγραφα θα καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής επιτυχίας.

Οι υποψήφιοι/ες μετά την ηλεκτρονική υποβολή (με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 18η Ιουλίου 2019) αποστέλλουν:

Μόνο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) προς το:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ»

ΤΜΗΜΑ Β΄ γρ. 0085,

Ανδ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα

με την ένδειξη:

για την επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικών δελτίων Ελλήνων του Εξωτερικού για το έτος 2019.

Τα εξής δικαιολογητικά:

 • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής (ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
 • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο του μηχανογραφικού δελτίου (ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
 • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της προαναφερθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης (ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
 • ένα (1) φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • ένα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό)
 • ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης αντιστοιχίας του Απολυτηρίου (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό) από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
 • ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή), καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
 • ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων – Δ/νση Πιστοποίησης Προσόντων, Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 2709106, 2709109, 2709111, Fax: 210- 2709142) (ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 3, 4 ΚΑΙ 5) και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 3 ΚΑΙ 5).
 • δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας, στην πίσω πλευρά των οποίων θα υπάρχει επισήμανση με το ονοματεπώνυμό τους.
 • ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν απαιτούνται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά πρέπει να αποστείλουν στην ανωτέρω διεύθυνση επιπλέον ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της από ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Βεβαίωσης αντιστοιχίας τίτλων και τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης Αλλοδαπής με αναγωγή της βαθμολογίας στη βαθμολογική κλίμακα ημεδαπής, από την αρμόδια υπηρεσία, πατήστε εδώ.

Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες με την ειδική κατηγορία Ελλήνων εξωτερικού δεν δικαιούνται να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής και Μηχανογραφικό Δελτίο και με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών το έτος 2019.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτοί εκπρόθεσμοι φάκελοι.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική συμπλήρωση 210-3442661, 3442099 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00π.μ. – 14.00μ.μ.).